Icon Collap
...
Trang chủ / Tái cấu trúc vì sứ vụ

Tái cấu trúc vì sứ vụ

Kiện toàn hệ thống Ban Điều Hành

Sáng nay, ngày 23/03/2021 trong bầu khí se lạnh của thời tiết Hà Nội tạ Văn Phòng Mục Vụ Di Dân thuộc Giáo xứ Thái Hà đã diễn ra cuộc họp Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp của bốn đơn vị: Phát Diệm, An Phú, Bút Đông và Phủ Lý, tham dự cuộc họp có Cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh và tất cả các thành viên trong Ban Điều Hành.

Nội dung của cuộc họp nhằm kiện toàn hệ thống lại hệ thống Ban Điều Hành từng Chi hội. Trưởng mỗi Chi hội nêu ra những thuận lợi và khó khăn cùng những phương pháp nhằm khắc phục những hạn chế để phù hợp cho từng Chi hội trong bối cảnh xã hội hôm nay. Ngang qua đó cuộc họp cũng đề ra những phương pháp sắp tới trong năm 2021, đồng thời chuẩn bị làm Nguyệt san mới cho hội Đức Mẹ.

tái cấu trúc vì sứ vụ,tai cấu trúc vì sứ vu-Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp& St.Alfonsô, Thánh Clementê và công cuộc tái cấu trúc vi sứ vụ/ Tỉnh Dòng Chúa....

 I. Kiện toàn lại hệ thống Ban Điều Hành với 17 Chi hội :

Cuộc họp nêu ra cách thức mới trong việc làm kĩ hơn sổ ghi về đơn vị, thu chi, chi hội thuộc Giáo xứ nào, số hội viên bao nhiêu, bao nhiêu hội viên đã qua đời. Trong danh sách cần ghi rõ: Tên gọi, chức vụ và số điện thoại của mỗi thành viên, nếu ai không có điện thoại có thể ghi số điện thoại của chồng hay người thân để dễ liên lạc với nhau. Đồng thời làm sổ niên giám Ban Điều Hành.

+  Chi hội  Giáo phận Phát Diệm:

 1. Maria Phan Thị Nhuần- Trưởng ban
 2. Tê-rê-xa Ngô Thị Dung- Phó ban
 3. An na Trần Thị Sen- Thư kí
 4. Tê-rê-xa Trần Thị Nụ- Thủ quỹ

+  Chi hội hạt An Phú:

 1. Gio-an Baotixita Phạm Bá Trí – Hội trưởng
 2. Phê-rô Nguyễn Quốc Toản – Hội phó và tổ chức
 3. Anna Nguyễn Thị Huệ – Hội phó loan báo tin mừng
 4. Giu-se Nguyễn Văn Nghiệp – Hội phó đối nội và thư kí
 5. Maria Đỗ Thị Phất – Thủ quỹ

+  Chi hội hạt Phủ Lý:

 1. Phê-rô Nguyễn Văn Bằng – Hội trưởng
 2. Maria Đoàn Thanh Tâm – Chi hội phó và kinh sách
 3. Maria Nguyễn Thị Hồi – Chi hội phó 2
 4. Maria Nguyễn Thị Đào – Thủ quỹ
 5. Maria Nguyễn Thị Luyến – Tổ trưởng
 6. Đỗ Thị Thành – Tổ trưởng

+  Chi hội xứ Bút Đông:

1.Tê-rê-xa Nguyễn Thị Tới – Trưởng hội

2.Tê-rê-xa Trịnh Thị Lệ – Phó hội và thủ quỹ

 1. Anna Lê Thị Công – Phó hội
 2. Luxia Đỗ Thị Toàn – Thư kí

+ Chi hội xứ Cát Thuế:

 1. Phao-lô Nguyễn Văn Kim – Hội trưởng
 2. Phê-rô Nguyễn Văn Cương – Hội phó
 3. Anna Nguyễn Thị Vui – Thư kí

+  Chi hội xứ Bút Thượng:

 1. Maria Trịnh Thị Nhường – Hội trưởng
 2. Maria Nguyễn Thị Phức – Phó 1
 3. Maria Nguyễn Thị Đào – Phó 2
 4. Maria Nguyễn Thị Xuân – Thư kí kiêm thủ quỹ

+  Chi hội Văn Hải:

1.Tê-rê-xa Nguyễn Thị Dung – Hội trưởng

 1. Anna Lê Thị Mơ – Phó 1

3.Maria Nguyễn Thị Hương – Thư kí

 1. Maria Lê Thị Chín – Thủ quỹ

+ Chi hội xứ Tân Định:

1.Tê-rê-xa Ngô Thị Mầu – Hội Trưởng

 1. Tê-rê-xa Nguyễn Thị Loan – Phó 1

3.Maria Nguyễn Thị Sao – Phó 2

 1. Maria Bùi Thị Liễu – Phó thủ quỹ
 2. Maria Trần Thị Quế – Thư kí

+ Chi hội  Như Tân:

1.Maria Phạm Thị Phượng – Hội trưởng

 1. Phê-rô Trần Văn Cung – Hội phó
 2. Maria Trần Thị Mừng – Hội phó kiêm thư kí
 3. Maria Phạm Thị Sáng – Thủ quỹ

+  Chi hội Hải Cường tổ 1:

1.Xêxilia Nguyễn Thị Mơ – Hội trưởng

 1. Maria Nguyễn Thị Diệu – Hội phó
 2. Maria Nguyễn Thị Phúc

+ Chi hội Hải Cường tổ 2:

 1. An na Phạm Thị Hằng – Hội trưởng kiêm thủ quỹ
 2. Maria Phạm Thị Liên – Phó và thư kí

+  Chi hội Hải Cường tổ 3:

 1. Matta Trần Thị Mười – Trưởng kiêm thủ quỹ
 2. Tê-rê-xa Trần Thị Nụ – Hội phó

+  Chi hội Hoá Lộc tổ 1:

 1. Anna Trần Thị Sen – Hội trưởng

2.Tê-rê-xa Nguyễn Thị Mến – Hội phó

 1. Maria Nguyễn Thị Mầu – Phó 2 kiêm thư kí

4.Tê-rê-xa Nguyễn Thị Hường – Thủ quỹ

+  Chi hội Hoá Lộc tổ 2:

 1. Anna Trần Thị Tốt – Trưởng hội
 2. Maria Lê Thị Huệ – Phó 1
 3. Maria Trần Thị Na – Phó 2 kiêm thư kí
 4. Maria Vũ Thị Kiều – Thủ quỹ
 5. Tê-rê-xa Trần Thị Hồng

+  Chi hội Hoá Lộc tổ 3:

 1. Anna Nguyễn Thị Thơm – Hội trưởng
 2. Rô-sa Đinh Thị Mai – Hội phó
 3. Tê-rê-xa Trần Thị Loan – Thư kí
 4. Maria Đinh Thị Đinh – Thủ quỹ
 5. Maria Lê Thị Mến- Phó 2

+  Chi hội Hoá Lộc tổ 4:

 1. Maria Trần Thị Lừng – Trưởng hội kiêm thủ quỹ
 2. Anna Phạm Thị Hoa – Phó thủ quỹ

+ Chi hội Hoá Lộc tổ 5:

1.Tê-rê-xa Nguyễn Thị Tho – Trưởng hội

 1. Xê-xi-li-a Phạm Thị sáng – Phó 1 kiêm thủ quỹ
 2. Anna Nguyễn Thị Đào – Phó 2
 3. Tê-rê-xa Trần Thị Tịnh – Phó 3
 4. Maria Ngô Thị Thơm – Phó 4 kiêm thư kí

tái cấu trúc vì sứ vụ,tai cấu 0trúc vì sứ vu-Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp& St.Alfonsô, Thánh Clementê và công cuộc tái cấu trúc vi sứ vụ Tỉnh Dòng Chúa.

tái cấu trúc vì sứ vụ,tai cấu 0trúc vì sứ vu-Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp& St.Alfonsô, Thánh Clementê và công cuộc tái cấu trúc vi sứ vụ Tỉnh Dòng Chúa.

tái cấu trúc vì sứ vụ,tai cấu 0trúc vì sứ vu-Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp& St.Alfonsô, Thánh Clementê và công cuộc tái cấu trúc vi sứ vụ Tỉnh Dòng Chúa.

tái cấu trúc vì sứ vụ,tai cấu 0trúc vì sứ vu-Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp& St.Alfonsô, Thánh Clementê và công cuộc tái cấu trúc vi sứ vụ Tỉnh Dòng Chúa.

tái cấu trúc vì sứ vụ,tai cấu 0trúc vì sứ vu-Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp& St.Alfonsô, Thánh Clementê và công cuộc tái cấu trúc vi sứ vụ Tỉnh Dòng Chúa.

tái cấu trúc vì sứ vụ,tai cấu 0trúc vì sứ vu-Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp& St.Alfonsô, Thánh Clementê và công cuộc tái cấu trúc vi sứ vụ Tỉnh Dòng Chúa.

tái cấu trúc vì sứ vụ,tai cấu trúc vì sứ vu-Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp& St.Alfonsô, Thánh Clementê và công cuộc tái cấu trúc vi sứ vụ/ Tỉnh Dòng Chúa....

tái cấu trúc vì sứ vụ,tai cấu trúc vì sứ vu-Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp& St.Alfonsô, Thánh Clementê và công cuộc tái cấu trúc vi sứ vụ/ Tỉnh Dòng Chúa....

tái cấu trúc vì sứ vụ,tai cấu trúc vì sứ vu-Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp& St.Alfonsô, Thánh Clementê và công cuộc tái cấu trúc vi sứ vụ/ Tỉnh Dòng Chúa....

tái cấu trúc vì sứ vụ,tai cấu 0trúc vì sứ vu-Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp& St.Alfonsô, Thánh Clementê và công cuộc tái cấu trúc vi sứ vụ Tỉnh Dòng Chúa.

II. Những khó khăn và thuận lợi của bốn đơn vị:

+ Đơn vị Phát Diệm:

–  Khó khăn: Khi trình bày vấn đề của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Cha xứ chỉ nói tôi bận nhiều việc lắm không cho mở hội nhưng không cấm đọc kinh. Hi vọng khi nào có điều kiện thì Cha đặc trách nói với Đức Cha nói cho vài câu để hội Đức Mẹ có điều kiện thuận lợi hơn. Chỉ có xứ Hạt Cường được cha xứ chấp nhận cho hội Đức Mẹ sinh hoạt. Khi sinh hoạt chung ở nhà thờ Thái Hà vì xa xôi không thể đi được.

– Thuận lợi: Các anh chị em đoàn kết, có Chi hội làm giờ khấn Đức Mẹ suốt 9 ngày liền. Chi hội hứa sẽ đưa hội Đức Mẹ lan rộng nhiều hơn. Đồng thời cảm ơn các chị đại diện trong Ban Điều Hành miền Bắc đã đến sinh hoạt và động viên tinh thần cho  đơn vị chúng con.

+ Đơn vị An Phú:

– Khó khăn: Cha xứ không quan tâm nhiều.

– Thuận lợi: Anh chị em doàn kết, những người qua đời được viếng thăm đầy đủ. Nhiều người muốn tham gia vào hôi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

+ Đơn vị Bút Đông:

– Khó khăn: Hoạt động chưa được tốt lắm. Xin Cha  và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho chúng con.

– Thuận lợi: Cha xứ và Ban hành giáo ủng hộ. Một tháng có một Thánh lễ, có xin các cha dòng Chúa Cứu Thế đến làm tuần đại phúc, hàng tuần có làm giờ khấn Đức Mẹ. Đơn vị này có 300 thành viên được tách ra từ một Giáo xứ nhỏ.

+ Đơn vị Phủ Lý:

– Khó khăn: Cha xứ không đồng tình nhưng không cấm và không quan tâm. Ban hành giáo không quan tâm mặc dầu hội đoàn con làm bên Giáo xứ. Thành viên tham dự giờ hành hương khoảng 20 người trong khi số lượng lại đông nhất là 600 thành viên. Số người ở Chi hội họ nhiều hơn xứ.

– Thuận lợi ít: Năm sáu tháng trở lại đây chiều thứ 7 có giờ hành hương khấn Đức Mẹ trước Thánh lễ.

III. Những phương hướng giải quyết những khó khăn:

Dưới sự hướng dẫn đầy khôn ngoan, nhiệt tâm và hiểu biết của Cha đặc trách, các Đơn vị đã có những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn trên:

Mỗi người cần nói cho họ biết luật đối với những chất vấn hội Đức Mẹ. Không ai được cấm các tín hữu tham gia vào các hội đoàn đạo đức, nếu hội đó không được Cha xứ đồng ý cho sinh hoạt tại nhà thờ thì sinh hoạt ở nhà.

Những người không tham dự các giờ sinh hoạt chung chúng ta cần nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện, không nên gây khó khăn đối với họ khi vì tuổi già sức yếu họ không tham gia sinh hoạt chung được. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng nhiều  mà  lo sợ “ Chúng ta làm việc cho Đức Mẹ thì Đức Mẹ làm việc cho chúng ta”. Không nên loại trừ họ  những người không tốt nhưng cần giao tiếp và giúp đỡ họ nhiều, chắc chắn qua cuộc sống tốt lành và gương mẫu của mỗi người họ sẽ nhận ra lỗi và sống tốt hơn.

Chúng ta cần nói cho họ hiểu được “ mình vào hội không phài mình giúp hội nhưng chính là hội giúp mình vượt qua những khó khăn, gia đình được mọi sự về kinh tế và đạo đức”. Chúng ta cần giúp mọi người thay đổi được não trạng này, để họ sẵn sàng vào Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp nhiều hơn.

Nếu vì khó khăn đường xa không thể quy tụ lại để tham dự các giờ khấn Đức Mẹ, chúng ta cần biết tính thời gian nào mình rãnh nhất không nên quá cứng nhắc phải vào buổi tối thứ bảy hàng tuần.

Chúng ta cần học hỏi về Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp để có thể giúp người khác hiểu được lợi ích về “ Ơn đại xá”  cùng với bốn đặc ân khi tham gia hội Đức Mẹ: Mỗi tuần chỉ mất có 20 phút mà được hưởng một ơn đại xá ,mỗi tuần được hưởng bốn ơn đại xá . Khi ai có được ơn này có thể bớt được bao nhiêu đau khổ về phần hồn và phần xác, hội này được tĩnh tâm tháng và ai vào cũng được, khi vào hội được Đức Mẹ chia sẻ cho nhiều ơn ích thiêng liêng và trong cuộc sống được mẹ bù đắp cho nhiều lắm. Đức Mẹ sẽ cứu giúp vào giờ lâm tử, nếu thấy ai khô khan chỉ cần làm tuần 9 ngày kính Đức Mẹ thì Mẹ sẽ đưa  họ trở về chung chia phần phúc thiêng liêng với mọi người. Chúng ta cần biết cách trau dồi cách ăn nói sao cho khôn khéo và đầy thuyết phục. Chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người vào Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp hơn.

Nếu gặp phải  những Cha xứ không chấp nhận hoạt động của Hội Đức Mẹ, vì trước đây có một số hội lập ra không vững nên các Linh mục phải thử thách cho vững trước khi cho hội sinh hoạt trong xứ đạo của mình. Hiện nay các giáo phái phát triển mạnh nên các ngài cũng căng thẳng, trong đó có một số thành viên trong hội Đức Mẹ đã bị lây nhiễm. Sự can thiệp của chính quyền lên Giám mục, các Giám mục lên các cha, trong khi các cha không biết Giáo phận Phát Diệm là nguồn gốc của hội Đức Mẹ. Trước đây có một số xung đột trong Chi hội, nhiều người ăn nói không lịch sự. Nên Cha xứ nghĩ hội  mình như các giáo phái nên gây khó  khăn cho Hội Mẹ . Vì thế chúng ta cần trở nên chứng nhân “ làm cho thế giới biết Mẹ”.

Bài đọc thêm: Lòng sùng kính Đức Maria trong Hội Thánh công Giáo

IV. Kế hoạch sắp tới

Đại diện Ban Điều Hành miền Bắc đã thông qua các kế hoạch sắp tới:

– Tĩnh tâm quý I vào ngày 26/3. Có mặt lúc 8h sáng ở Giáo xứ Thái Hà

– Tĩnh tâm khoá II ở Đan Viện Châu Sơn, Cha đặc trách sẽ liên lạc với  Đức Cha Kiệt. Mỗi người tự túc về phần ăn uống riêng khi đi tĩnh tâm ở đây.

– Các thành viên chưa được khấn sẽ được khấn vào ngày 26/3 sắp tới.

– Sau mỗi giờ khấn, người trưởng cần mời mọi người quỳ xuống đọc kinh để hưởng ơn đại xá, nhiều người nhầm lẫn đọc kinh này là cầu nguyện cgo các Linh hồn

Tạ ơn Chúa cuộc họp đã kết thúc tốt đẹp trong thánh ý Chúa. Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho những  những gì mà mỗi Chi hội đã làm được và chưa làm được. Để những dự định và mục tiêu trong năm mới của mỗi người, dưới sự hướng dẫn đầy nhiệt tình, khôn ngoan và nhiều kinh nghiệm làm việc lâu năm trong hội Đức Mẹ của Cha Linh hướng, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong  năm mới trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Giáo luật và đặc ân hội Mẹ Hằng Cứu Giúp

Anna Trần Thị Bảo Minh

Truyền thông hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp & St. Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!