Icon Collap
...
Trang chủ / Đấng đến từ trên cao !

Đấng đến từ trên cao !

Ngang qua cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô, Đức Giê-su dùng một các nói khác, để nói về bản thân  Ngài : “Đấng đến từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả thật, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn”(Ga 3,31-34). Vậy, đâu là sứ điệp mà Đức Giê-su muốn gởi đến cho ở chúng ta trong cuộc đối thoại này ?

Đấng đến từ trên cao !

Chắc chắn Đức Giê-su muốn nói với chúng ta về chính Ngài là Đấng đến từ Thiên Chúa, đến từ ở trên cao, Đấng vượt trên tất cả mọi người, Đấng đã thấy đã nghe những gì ở nơi Thiên Chúa, nay được Thiên Chúa sai đến trần gian để nói cho mọi người biết về thế giới của Thiên Chúa và về chính Thiên Chúa. Để nhờ vậy, những ai tin vào Đấng đó thì được cứu độ và được hưởng sự sống đời đời. Ngược lại, những người nào không tin thì sẽ phải chịu án phạt khốn khổ. Vì đến từ trên cao và đến từ nơi Thiên Chúa nên Đức Giê-su chỉ nói những lời của Thiên Chúa mà thôi, chứ không nói những lời của con người. Hơn nữa, Đức Giê-su là Đấng đến từ trên cao, đến từ Thiên Chúa, vì vậy được Thiên Chúa trao ban Thần Khí vô ngần vô hạn và được Thiên Chúa yêu thương và trao phó tất cả mọi sự cho Ngài. Như vậy, Đức Giê-su là Con Một Chí Ái đã được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian, để bày tỏ cho nhân loại biết rằng Thiên Chúa quá đỗi yêu thương con người và sẵn sàng thi hành mọi việc để cứu chuộc họ. Con người hãy mở lòng ra đón nhận Đức Giê-su Ki-tô chính là Đấng Cứu Độ duy nhất đã được Thiên Chúa sai đến từ trời cao, để cứu độ nhân loại tội lỗi này.

Bài đọc thêm: Giê-su – Đấng Hằng Hữu!

Hãy tin vào Đức Giê-su!

Vì Đức Giê-su Ki-tô chính là Đấng Cứu Thế, được sai đến từ trên cao, vượt trên tất cả mọi người nên chúng ta hãy tin vào Ngài để được sống muôn đời. Tuy nhiên, sự thật lại cho thấy có nhiều người vẫn không tin, không chịu mở lòng đón nhận Ngài. Đối với những kẻ này thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã đè nặng trên họ và dĩ nhiên những người này  sẽ không có được hưởng sự sống đời đời. Còn mỗi người trong chúng ta thì sao? Liệu rằng Đức Giê-su Ki-tô có được chúng ta tin nhận là Đấng được Thiên Chúa sai đến để ở với chúng ta, để giải cứu chúng ta khỏi những gian dối, lầm lạc, ngộ nhận do thế giới này đã tạo ra cho chúng ta hay không? Có chăng chúng ta đã thuộc về những người không đón nhận Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Độ được Chúa Cha sai đến trần gian này? Liệu rằng bản thân mỗi người chúng ta đã dám can đảm đối diện với chính mình để duyệt xét lại lòng tin của mình vào Đức Giê-su Ki-tô một cách nghiêm túc chưa? Chắc hẳn, với sức riêng của mình, chúng ta rất khó có thể làm tốt được việc duyệt xét quan trọng này. Vì thế, chúng ta hãy khiêm tốn và chân thành nài xin Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý ngự đến soi sáng, hướng dẫn, trợ giúp cho chúng ta làm tốt công việc khó khăn và vô cùng quan trọng này.

Bài đọc thêm: Gặp Chúa là một cơ duyên

Cầu xin Chúa Thánh Thần !

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khi Sự Thật, Chúa biết rõ lòng tin mỏng giòn yếu đuối của từng người trong chúng con vào Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Vì thế giờ đây chúng con, những sinh viên của Gia Đình Công Giáo Y-Dược, tha thiết khẩn nài xin Thần Khí Sự Thật soi sáng và ban ơn giúp cho chúng con thấy được sự thật về lòng tin của mỗi người chúng con về Đức Giê-su Ki-tô, Đấng được Chúa Cha sai đến từ trên cao, đến cứu chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ có được cái nhìn chân thực về lòng tin của mình mà xin Chúa Thánh Thần ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền thông sinh viên Công giáo

 

Bình luận
error: Content is protected !!