Icon Collap
...
Trang chủ / Thợ gặt của Thiên Chúa

Thợ gặt của Thiên Chúa

Biến cố Đức Giê-su tập trung các môn đệ, ban cho các ông năng lực và quyền phép, rồi đưa ra những chỉ dẫn cụ thể để thực hiện tốt sứ vụ và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, muốn nhắc cho chúng ta nhớ những điều kiện cần có và phải có, để trở thành một thợ gặt đích thực của Thiên Chúa.

Thợ gặt của Thiên Chúa

Phải được Đức Giê-su đào tạo

Đây là điều kiện đầu tiên cần có của một thợ gặt chuyên nghiệp. Tin Mừng cho chúng ta thấy rõ tiến trình đào tạo của Đức Giê-su dành cho các môn đệ khá rõ. Trước hết, Đức Giê-su mời gọi họ :”Hãy đến mà xem”. Các môn đệ đã đến và ở lại với Đức Giê-su. Thứ đến, các môn đệ được sống cùng, được ở cùng, được chứng kiến trực tiếp những gì Thầy mình đã dạy, đã nói, đã làm và đã sống. Rồi trong hành trình thực thi sứ vụ, các môn đệ được đi cùng với Thầy, thấy cách thức, công việc cũng như nội dung Tin Mừng mà Thầy thực hiện. Hơn nữa, trong thời gian này các môn đệ cũng thấy được những thách thức, khó khăn trong khi thi hành sứ vụ và những cách ứng xử tinh tế, nhạy bén của Đức Giê-su trong những tình huống cụ thể, trước những đối thủ khác nhau. Như vậy, với một khoảng thời gian khá dài, Đức Giê-su không chỉ làm cho các môn đệ có được lòng tin vào Ngài mà còn học biết được bao nhiêu bài học cần thiết, với những kinh nghiệm quý báu cho sứ vụ. Sau một thời gian theo dõi, thử nghiệm và cầu nguyện, Đức Giê-su mới gọi các ông lại để trao cho các ông những gì cần thiết.

Được ban năng quyền và huấn thị

Sau thời gian đào tạo, Đức Giê-su mới gọi các môn đệ lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép với những huấn thị khá cụ thể. Như vậy, để thực thi được sứ mệnh cao cả của Đức Giê-su, các môn đệ phải được chính Thầy Giê-su trao ban sức mạnh và quyền năng của Ngài cho họ. Chính Đức Giê-su đã không ngần ngại khi nói cho các môn đệ biết rằng: “Không có Thầy anh em không làm được việc gì đâu”. Bởi thế, chính Đức Giê-su ở trong các môn đệ, bằng sức mạnh và năng quyền của Ngài để tiếp tục sứ mệnh của chính mình. Đức Giê-su còn đưa ra những huấn thị rõ ràng cho việc thực thi sứ vụ. Ngài hướng dẫn các môn đệ không được dựa vào bất cứ một thế lực hay công cụ nào ngoài việc phải dựa vào cây gậy duy nhất là Đức Giê-su, Đấng đang ở trong họ và hoạt động qua con người của các môn đệ. Đức Giê-su cũng chỉ rõ có những nơi tiếp nhận và cũng có những nhà không tiếp nhận và cách ứng xử với những nơi này. Với những năng quyền và huấn thị này, các môn đệ vẫn chưa thể thực thi được sứ mệnh của mình. Các ông còn phải chờ một mệnh lệnh chính thức từ Đức Giê-su.

Bài đọc thêm: Con người của sứ vụ

Phải được Đức Giê-su sai đi

Đối với sứ mệnh cao cả này, Đức Giê-su khá thận trọng. Sau khi đã đào tạo huấn luyện, đã ban năng quyền và huấn thị, Đức Giê-su mới chính thức sai các môn đệ ra đi lên đường rảo quanh các làng mạc mà loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế ra khỏi những người bị chúng hãm hại. Với lệnh sai đi này, các môn đệ, nhân danh Đức Giê-su, lên đường thực thi sứ vụ của chính Thầy mình. Các môn đệ ý thức rõ điều này nên mới can đảm lên đường, vì có năng quyền của Thầy ở với họ. Các môn đệ thực thi sứ vụ không phải của họ mà là của chính Đức Giê-su. Nhờ vậy, các ông mới rao giảng, mới làm được bao dấu lạ điềm thiêng để cho những cử tọa có thể đón nhận những gì các ông rao giảng. Đây cũng là điều kiện khá quan trọng, giúp cho các môn đệ có thể đón nhận được những gì xảy đến với họ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhờ đó các môn đệ sẽ thắng không kiêu, bại không nản. Cũng nhờ nhận được lệnh sai đi của Đức Giê-su mà những người nghe rao giảng Tin Mừng có thể phân biệt được đâu là Tin Mừng thật và đâu là Tin Mừng giả do con người tự tạo ra. Tóm lại, để trở nên thợ gặt chuyên nghiệp, thợ gặt lành nghề, người môn đệ cần được thọ giáo với Thầy Giê-su, đón nhận năng quyền và sức mạnh cũng như huấn thị của Thầy và được chính Thầy sai đi, mới có khả năng vuông tròn được sứ mệnh cao cả của Đức Giê-su.

Cầu nguyện

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, đón nhận tâm tình tri ân cảm tạ của chúng con, vì đã tuyển chọn và trao phó sứ vụ loan báo Tin Mừng và chữa lành bệnh tật cho chúng con, dù chúng con tội lỗi và bất xứng. Xin Cha ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con biết khiêm hạ đến thọ giáo với Đức Giê-su mỗi ngày, biết tin tưởng mở lòng ra đón nhận năng quyền cũng như huấn thị và lệnh sai đi của chính Đức Giê-su. Nhờ đó, chúng con mới thật sự trở thành môn đệ và là thợ gặt lành nghề của Cha trên cánh đồng truyền giáo bao la. Amen.

Bài đọc thêm: Một bức tranh tuyệt đẹp

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Nguồn: svconggiao.net

 

Bình luận
error: Content is protected !!